MS-Senteret Hakadal er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge

Vi er det eneste rehabiliteringssenteret i Norge kun for personer med multippel sklerose (MS).  Vår behandlingsideologi er gjennom tverrfaglig arbeid å bidra til at personer med MS oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne.

Bredt tilbud - spisset fokus

Våre faggrupper arbeider i team slik at pasientene skal få et optimalt utbytte av oppholdet.  Målet er at den enkelte skal settes i stand til å gjøre selvstendige valg og få krefter til å mestre egen situasjon.  MS-Senteret tar kun imot pasienter med MS-diagnose.  Det innebærer at personalet har inngående kjennskap til sykdommen og hva den betyr, samt at de som kommer til senteret møter andre i samme situasjon som seg selv. 

Ved MS-Senteret benytter vi, i ulike kombinasjoner, følgende virkemidler:

  • Informasjon/undervisning
  • Behandling/trening
  • Sosialt samvær
  • Veiledning
  • Gruppe-/individuelle samtaler

Oppholdet

MS-Senteret Hakadal tar inn 28 personer med MS på hvert opphold.  Brukerne kommer inn som en gruppe og starter den individuelt tilpassede rehabiliteringsprosessen til samme tid.
Mottakelsen er forberedt og deltakere på rehabiliteringsoppholdet får utlevert en individuell timeplan for oppholdet hvor undervisning og avtaler er booket.
Rundt hver person står et tverrfaglig team med en koordinator.  Involverte faggrupper gjør sin særfaglige kartlegging i løpet av de første dagene av oppholdet.  Brukeren formulerer deretter sine individuelle mål for oppholdet sammen med sitt tverrfaglige team.  Disse målene blir styrende for behandlingen og resultatet evalueres ved utskriving.

Ved slutten av oppholdet gjør brukeren en evaluering av måloppnåelsen sammen med teamet og det videre samarbeidet med personer i hjemmemiljøet og førstelinjetjenesten avklares.  Det skrives en tverrfaglig epikrise ved utskriving.
På felles informasjonsmøte dagen etter ankomst blir det opplyst om de interne reglene ved senteret.

 

Brukermedvirkning

Brukerne oppfordres til å fylle ut et evalueringsskjema ved slutten av hvert opphold.  Det samme gjelder pårørende som har deltatt på pårørendekurs.  Resultatet gjøres kjent for ledelsen og øvrige ansatte og benyttes som grunnlag for kontinuerlige forbedringer ved senteret.

For helsepersonell og pårørende

Kurskalender

juni
17
PÅRØRENDEHELG 17-18 JUNI
17.06. kl. 09:45 - 18.06. kl. 15:00