Brukerrådet

Brukerrådet består av fem representanter med personlige vararepresentanter. Representantene oppnevnes av MS-forbundet. De velges for to år av gangen, med maks tid på åtte år. Brukerrådet gjennomfører minimum to møter per år. Hvert annet år (vår) inviteres både brukerrepresentanter og vararepresentanter til et felles møte. Brukerrådet konstituerer seg selv.

Brukerrådsrepresentanter

Gro Sundby - leder / brukerrådsrepresentant Helse Øst  gro.sundby@gmail.com
Halvor Bjørkum - nestleder / brukerrådsrepresentant Helse Sør hbjorkum@yahoo.no
Kristin Hagedal Ferra - brukerrådsrepresentant Helse Midt-Norge khagedal@hotmail.com
Elin C. Nordhagen - brukerrådsrepresentant Helse Nord e-carnor@online.no
Knut Hagland- brukerrådsrepresentant Helse Vest  knut.hagland@getmail.no

 

Vararepresentanter

Karin Hoel - Helse Øst
Kari M. Granly Olsen - Helse Sør
Kjell Slaatrem - Helse Nord
Lars Farstad - Helse Midt-Norge
Cilie Nødtvedt - Helse Vest

Sekretariat fra MS-Senteret Hakadal:
John Kenneth Nyhus - Daglig leder MSSH

 

Brukerrådets mandat

Brukerrådet skal

  • uttale seg i saker som dreier seg om senterets veivalg, satsingsområder og prioriteringer
  • uttale seg om senterets fysiske utforming inne og ute
  • bidra til god kontakt og kommunikasjon mellom brukere/pårørende og MSSH
  • informere brukere/pårørende om Brukerrådets funksjon
  • videreformidle idéer, forslag og kritikk fra brukere/pårørende til administrasjonen og evt. til MSSHs styre
  • informere MS-forbundets lokale ledd om MSSH og senterets tilbud 

Forutsetninger for brukerrepresentasjon

Brukerrepresentanten må:

  • sette seg inn i heftet "veiviser for brukermedvirkning", være motivert for brukerrådsarbeid og åpen for å tilegne seg ny kunnskap
  • ha bearbeidet egne reaksjoner og opplevelser
  • vise forståelse for at representasjonen gjelder flere enn seg selv
  • være realistisk når det gjelder egen kapasitet