Inntakskriterier

MS-Senteret Hakadal (MSSH) har spesialisert seg på multippel sklerose (MS) siden senteret åpnet i 1976. Vi er det eneste rehabiliteringssenter som tar imot kun personer med MS (pmMS). Vi har avtale med Helse Sør-Øst og Helse Nord, men tilbyr også opphold til pmMS fra hele landet. Senteret har status som helseinstitusjon som yter tjenester etter Spesialisthelsetjenesteloven.

Målgruppe

Personer med diagnosen MS som kan tilegne seg informasjon om sykdommen og som er motivert for å opprettholde eller bedre sitt funksjonsnivå. Tilbudet er hovedsakelig rettet mot personer med MS med funksjonshemming i fase 2 og 3.

Fase 2 - tidlig fase - mild grad av funksjonshemming
Personer i denne fasen har et uttalt behov for og ønske om informasjon, læring og mestring i hvordan leve med MS.

Fase 3 - senere fase - med moderat funksjonshemming
Personer som er motivert og ønsker å tilrettelegge livet sitt slik at de lengst mulig kan fungere i familie, jobb og ellers i samfunnet.

Hovedmål

MSSH sin hovedoppgave er å formidle kunnskap om MS slik at personer med MS skal få innsikt i egen situasjon. Målet er å gi den enkelte bruker mulighet til å kunne fungere optimalt i forhold til sin funksjonshemming hjemme og i forhold til familie, jobb og nærmiljø.  MSSH vil nå dette målet ved å formidle kunnskap om MS, i tillegg til å yte høyspesialisert rehabilitering slik at pmMS skal få innsikt i egen situasjon og dermed bli oppmerksom på både muligheter og begrensninger som en kronisk sykdom som MS kan gi.

En tverrfaglig vurdering i vårt inntaksteam ligger til grunn for inntak / avslag.

Følgende punkter vurderes for inntak

Personer med MS som

  • Søker skal ha behov for høyspesialisert tverrfaglig rehabilitering
  • Selv ønsker et opphold og er innstilt på nødvendig egeninnsats under oppholdet
  • Har en klar målsetting med oppholdet
  • Har et rehabiliteringspotensiale - dvs. at det er mulighet for å bedre og/eller opprettholde livskvalitet og funksjonsnivå for å forebygge forverring ved å sette inn tidsavgrensede, målrettede og samordnede tiltak
  • Evne og motivasjon til å delta sosialt

MSSH har en ulik vurdering ved førstegangs og senere inntak.  Ved førstegangs inntak tas det blant annet hensyn til søkerens behov for MS-rettet informasjon.
For brukere som nettopp har hatt opphold ved senteret, kan nytt opphold først søkes ved eventuelt nytt behov for tverrfaglig rehabilitering, eller dersom det er skjedd en forandring i tilstanden eller i livssituasjonen som tilsier at pasienten har et reelt behov for ytterligere vurdering og behandling.

Følgende punkter vurderes for avslag

  • Dersom ett eller flere av kriteriene for inntak ikke tilfredsstilles
  • Spesielle behov som vi ikke kan dekke - omfattende psykiske problemer, rusproblemer, uttalt kognitiv svikt osv
  • Beboere i kommunal institusjon
  • Avlastning
  • Dersom henvisningen er mangelfull - dvs. ikke gir tilstrekkelige opplysninger til grunnlag for vurdering