Helse Midt-Norge RHF

Helseregionen omfatter Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Alle henvisninger fra Helse Midt-Norge må sendes for godkjenning til:

Regionalt henvisningsmottak private rehabiliteringsinstitusjoner Midt-Norge (ReHR) Sykehuset Levanger, P.b. 333, 7601 Levanger